happychan 發表於 2018-2-18 14:11:54

寒流後的蝴蝶

露台種植,任由風吹雨打,看它們的耐力,種了4棵,结果只有2株凍傷{:emoji_027:}


另2株外看没受傷

viedoo 發表於 2018-2-20 13:30:51

我phal bellina 這品全凍傷{:emoji_027:}

B17 發表於 2018-2-20 15:45:20

幾盆蝴蝶只得呢盆係咁,唔知是否凍傷左?:(

happychan 發表於 2018-2-20 22:03:45

viedoo 發表於 2018-2-20 13:30
我phal bellina 這品全凍傷

很可惜,所以我不多種蝴蝶。
頁: [1]
查看完整版本: 寒流後的蝴蝶